Veletrh Obalů ExpoOPAKOWANIA

Veletrh Obalů

21-22 listopadu 2018

 

 

Veletrh balení ExpoOPAKOWANIE 2018 - BALENÍ V PRŮMYSLU          

Jaký dopad má Industry 4.0 na obalový průmysl?
Můľeme se jiľ pochlubit úspěchy v této oblasti v závodech na výrobu obalů?Zvýšení ekologického povědomí ukazuje, ľe je čas vyuľít automatizaci
a technologický vývoj pro balení a zpracování plastů za účelem obnovy
co nejvíce surovin pro příští generace.

Taková akce se zdá být nevyhnutelným krokem k páté průmyslové revoluci.
Je to moľné? A jak to udělat?Pro tyto a další otázky budeme hledat odpovědi během doprovodného semináře ExpoOPAKOWANIE.

 

Výstava bude věnována obalům věnovaným průmyslu a nebezpečným materiálům.Slezská aglomerace je nepochybně největším průmyslovým trhem v Polsku,
shromáľdění největšího počtu výrobních závodů z mnoha průmyslových odvětví.
Veletrh bude zahrnovat společnosti, které nabízejí balicí stroje, zařízení a technologie
pro balení, označování a třídění, stejně jako kompletní výrobní linky.
Budou zde také společnosti, které představují řešení a logistické sluľby, polygrafie,
stejně jako společnosti v oblasti recyklace.